You are here

Hij kan dan aan de vennootschap schrifteliik kennis geven van

Hij kan dan aan de vennootschap schrifteliik kennis geven van zijn opmerkingen. Die opmerkingen worden opgenomen in de agenda. 20. Ook wanneer de vennootschap obligaties uitgegeven heeft, mag de vergadering de agenda niet naast zich neerleggen. De obligatiehouders of houders van een inschrij- vingsrecht hebben immers het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen, hoe¬wel zij lening er slechts een raadgevende stem kunnen uitbrengen. Ze moeten dus vooraf in kennis worden gesteld van de punten die in de vergadering zullen worden besproken.

21. De agenda van leningen vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet naast de te behandelen onderwerpen, ook de voorstellen tot besluit bevatten (art. 523 laatste § voor wat de NV betreft). Deze regeling kadert in een streven naar grotere doorzichtigheid. De aandeelhouder mag niet alleen weten wat de agenda inhoudt, hij moet ook weten hoe men voorstelt daarover te beslissen, om aan de hand van deze informatie te kunnen oordelen of hij al dan niet aan de algemene vergadering moet deelnemen. 22.

Wanneer de algemene vergadering van een NV, Comm. VA of BVBA in het kader van artikel 532 van het W. Venn. of in het kader van artikel 268 van het W. Venn. , wordt bijeengeroepen op verzoek van de venno(o)t(en) of aandeelhouder(s) die samen één vijfde of meer van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dan hebben deze vennoten/aandeelhouders het recht om bepaalde punten aan de agenda te laten toevoegen.